skip to Main Content

Uppgifter av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Rådet har till uppgift att utvärdera den ekonomiska politiken med tanke på huruvida målen för den ekonomiska politiken är ändamålsenliga, huruvida målen för den ekonomiska politiken kan nås och de valda metoderna är ändamålsenliga samt hur de olika delområdena inom den ekonomiska politiken samordnats och vilka anknytningar den har till övriga delområden inom samhällspolitiken. Rådet utvärderar den ekonomiska politikens resultat i synnerhet med tanke på den ekonomiska tillväxten och stabiliteten, sysselsättningen och den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet. Dessutom utvärderar rådet kvaliteten på de prognostiserings- och utvärderingsmetoder som används vid beredning av den ekonomiska politiken.

Rådet genomför sitt uppdrag främst genom att ge ut sin rapport varje år. Rådet utvärderar eller kommenterar inte fortlöpande den ekonomiska politiken under året, men medlemmarna i rådet kan delta i samhällsdebatten och komma med egna åsikter.

Rådets utvärderingar av den ekonomiska politiken baserar sig främst på analyser av medlemmarna och generalsekreteraren. Dessutom utnyttjar rådet studier och utredningar av utomstående i sitt arbete.

Rådet är oberoende och består av medlemmar i det akademiska samhället. Medlemmar av rådet utses av regeringen utifrån ett förslag från finska ekonomiska fakulteter och Finlands Akademi.

Rådets sekretariat arbetar inom Statens Ekonomiska Forskringscentral (VATT), som också ger administrativt stöd till rådet.

Back To Top