skip to Main Content

Det finanspolitiska handlingsutrymmet värdefull under Covid-19 krisen

Automatisk stabilisering och regeringens stödåtgärder begränsade de ekonomiska förlusterna år 2020. Regeringens hitintills vidtagna beslut om stödåtgärder för 2021, inklusive finansiering för att bekämpa koronakrisen, är adekvata.

En trovärdig plan behövs för att upprätthålla det offentligfinansiella utrymmet i framtiden efter lämplig stimulans

Den nuvarande krisen har bevisat att stödåtgärder är avgörande och att det är nödvändigt att det finns tillräckligt med handlingsutrymme för att bekämpa kriser i framtiden. Det är dock ännu inte dags för finanspolitisk konsolidering år 2021. Rådet är bekymrat över den snabba ökningen av statsskulden på medellång sikt och det faktum att det strukturella underskottet har funnits i åratal även under konjunkturtoppar. Dessutom finns det skäl till oro över kommunernas ökade skuldsättning. Därför bör förberedelser för finanspolitiska konsolideringsåtgärder inledas omedelbart.

Hållbarhetsplanen är ett välkommet steg i rätt riktning, men den måste bli mer konkret. Avsaknaden av en konkret färdplan inklusive adekvata politiska åtgärder riskerar att inverka negativt på finanspolitiska förväntningar. Regeringen bör tydligare informera om sina sysselsättnings- och finanspolitiska mål.

Sysselsättningspolitiken är avgörande för att skapa och upprätthålla det offentligfinansiella utrymmet

Regeringen har vidtagit avsevärda nya åtgärder för att öka sysselsättningen, vilket är positivt. Vissa andra politiska åtgärder har dock sannolikt en motsatt effekt. Den övergripande utvärderingen av politiken bör omfatta alla åtgärder och ytterligare utgifter för genomförande av besluten.

Utvärderingen av sysselsättningspolitiken måste vara omfattande eftersom sysselsättningspolitikens finanspolitiska effekter är viktiga. I början av regeringsperioden var avsikten att finansiera utökade permanenta utgifter med hjälp av politiska beslut som skulle leda till ökad sysselsättning. En utökad sysselsättning skulle därför vara av största vikt för att kunna investera i hållbar utveckling.

Hushållens skuldsättning kräver nya politiska åtgärder

Hushållens skuldsättning har ökat och den är alltmer koncentrerad till en liten del av hushållen. Den ökande volymen på konsumentkrediter, såsom också antalet överskuldsatta hushåll, är också oroväckande. Denna utveckling kan undergräva den finansiella stabiliteten och återhämtningen från framtida ekonomiska kriser.

Finansministeriets förslag för att begränsa hushållens skuldsättning är välkommet, men förslaget om att reglera bostadsaktiebolagens krediter och beskattning kunde gå längre. Rådet välkomnar också reformplanen för personliga insolvensförfaranden.

Mer information:

Jouko Vilmunen, ordförande för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

jouko.vilmunen@utu.fi, tel.: + 358 29 450 4119

Seppo Orjasniemi, generalsekreterare för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

seppo.orjasniemi@vatt.fi, tel.: +358 295 519 412

Rapport (tillgänglig från 26.1.2021 kl. 10):

www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades 2014 för oberoende utvärdering av mål och metoder i den ekonomiska politiken. Rådets ordförande är professor Jouko Vilmunen. De övriga medlemmarna är professor Martin Ellison, professor Johanna Niemi, professor Jukka Pirttilä, och professor Jari Vainionmäki.

Back To Top